بازتاب های فضایی جابجایی سکونتگاه های روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

یکی از مهمترین عناصر در شناخت سکونتگاههای روستایی ، عوامل اقتصادی و شناخت پارمترهای اقتصادی هر سکونتگاه می باشد . به گونه ای که اقتصاد حاکم بر هر منطقه ، شیوه های خاص کالبدی و عملکردی خود را طلب می کند . مثلا در اقتصاد متکی بر دامداری ، با بافت پراکنده و تاثیر پذیر از عناصر کالبدی نظیر آغل و سایر فضاهای مورد نیاز دام روبرو هستیم ، به شکلی که حتی ابعاد ، اندازه و جهت معابر و شبکه های ارتباطی ، از نحوه حرکت دام تبعیت می کند . وجود فضاهای خالی نسبتا وسیع ما بین منازل برای توقف کوتاه مدت گله ، شیوه ای خاص به کالبد نهایی روستا یا سکونتگاه بخشیده می باشد اما پیش روی در اقتصاد وابسته به زمین وکشاورزی نیاز به فضاهای محدودتر وخاص تر نسبت به شیوه معیشت دامداری نیاز به آگاهی و بکار گیری ابزار وتکنولوژی جدید در تولید کشاورزی ، فضاهای ویژه را به وجود آورده می باشد و به موازات آن به علت تأثیر اقدام زراعت و نیاز به همکاری و تعاون اجتماعی ، اساسا با کالبد فشرده تر مواجه هستیم . بنا براین بدون شناخت زمینه های اقتصادی پیدایش سکونتگاه انسانی و درک کیفیت و فرایندهای حاکم بر آن ، عملا هر گونه طراحی به موفقیت نخواهد انجامید .

از دیگر عوامل موثر در شکل گیری و پیدایش سکونتگاه روستایی ، عوامل اجتماعی و فرهنگی می باشد . بشر به دلیل روحیه ویژه خود همواره به دنبال کسب و حفظ ارزشهای فرهنگی و اجتماعی جامعه خویش می باشد و همین امر ، وجه فرق بسیاری را بین افراد یک جامعه با قومیت های مختلف ، ایجاد می کند . در شناخت تاثیر عوامل فرهنگی شاید بتوان به پارامترهای زیر توجه نمود ، شناخت این پارامترها ، زیر بنای هرگونه مطالعه در جهت ادغام یا جابجایی و هرگونه تحول فضایی – مکانی می باشد .

الف : قومیت : در شناخت چگونگی شکل گیری روستا بایستی به بافت قومی منطقه نیز توجه کافی مبذول گردد . در نظر داشتن این مساله باعث خواهد گردید که در ایجاد روستاهای جدید و یا ادغام و جابه جایی روستاها ، از ایجاد درگیری و نزاع به اندازه بسیار زیادی کاسته گردد .

ب : نسبت های فامیلی : استقرار واحدهای مسکونی خانواده های فامیل در مجاورت یکدیگر ، فرم کلی بافت را متاثر می سازد . این قرار گیری به گونه ای می باشد که امکان رشد و توسعه هر گروه را در درون خود و یا حاشیه آن فراهم می آورد . این قرار گیری از یک طرف باعث می گردد که هیچ گروهی خود را در محاصره گروههای دیگر قرار ندهد و از طرف دیگر هر گونه امکان رشد را در محدوده خود داشته باشند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-  اثرات اقتصادی جابه جایی روستای حاضرمیل چه بوده می باشد؟

2- جابه جایی روستای حاضرمیل از لحاظ کالبدی  چه آثاری داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه