عنوان کامل پایان نامه :

 بازتاب های فضایی جابجایی سکونتگاه های روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

پیش فرضهای عمده این رویکرد عبارتند از :

1- مردم در اندازه های متفاوت سکونتگاهی در عرصه فضایی توزیع شده اند .

2- آنها علاوه برنیازهای طبیعت زیستی ، خواهان نیازهای اجتماعی – اقتصادی  نیزهستند .

3- انسانها از نظر مورفولوژیکی اشکال مختلف سکونتگاهها مثل مزرعه ، دهکده یا روستا ، شهرک و شهر را ایجاد نموده اند و تا زمانی که امکان بقا موجود باشد به زندگیشان ادامه می دهند .

4- منابعی که برای رفع نیازها مورد بهره گیری قرار می گیرند محدود می باشد در حالی که نیازها نامحدود می باشد .

5- انسانها در جستجوی کالا و خدماتی که در سکونتگاههایشان قابل دسترسی نیست به مکانهای دیگر می طریقه .

با در نظر داشتن پیش فرضهای این رویکرد مهمترین عوامل در فقدان یکپارچگی فضایی در بیشتر سکونتگاههای کشورهای در حال توسعه عبارتند از :

1- مکانهای مرکزی با نظم پایین تر ، کارا و کافی در سیستم سکونتگاهی وجود ندارد .

سایت منبع

2- توزیع خدمات و تسهیلات در شهرهای میانی و کوچک در مناطق روستایی متناسب با جایگاه هر یک عادلانه نیست .

3- ارتباط (افقی – عمودی )  میان سکونتگاهها در مناطق روستایی بسیار محدود و ضعیف بوده یا اصلا وجود ندارد .

این راهبرد در فرایند تحلیل فضایی برای شناخت وضع موجود ساختار نظام سکونتگاهی و روابط فضایی میان حوضه های شهری و روستایی و در مرحله بعد ساماندهی آن براساس یک نظم ، سلسله مراتب زیر را به دنبال دارد :

تجزیه و تحلیل منابع منطقه ای ، نقشه کشی تحلیل نظام سکونتگاهی ، تحلیل ارتباطات فضایی ، تجزیه و تحلیل دسترسی ، شکاف عملکردی ، تنظیم استراتژی فضایی ، شناسایی پروژه ها و برنامه های توسعه ، بازبینی و ارزیابی و نهادی کردن تجزیه و تحلیل فضایی در برنامه ریزی توسعه منطقه ای ( ,Rounineli1985: 32 ) .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-  اثرات اقتصادی جابه جایی روستای حاضرمیل چه بوده می باشد؟

2- جابه جایی روستای حاضرمیل از لحاظ کالبدی  چه آثاری داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه