عنوان کامل پایان نامه :

 بازتاب های فضایی جابجایی سکونتگاه های روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

انجام کارهای تحقیقاتی در زمینه های مختلف هیچگاه بدون مشکل نیست . هر پژوهشگری که قدم در راه پژوهش می گذارد ، در همان آغاز راه با معضلات متعددی مواجه می گردد و در بسیاری از مواقع دست از پژوهش مورد نظر بر می دارد و یا موضوع دیگری را برای پژوهش بر می گزیند .

بدیهی می باشد که جایگاه سکونت افراد بر اندازه توانمندی آنها در روبرو شدن با موانع پژوهش اثر می گذارد . افرادی که در شهرها و مراکز سکونتی بزرگ به پژوهش و پژوهش مشغول می باشد به علت وجود مراکز علمی ، دانشگاهی ، فرهنگی و تحقیقاتی و دسترسی به موسسات مختلف و امکانات لازم ، با موانع و معضلات کمتری مواجه می گردد . و پژوهش مورد نظر با معضلات نسبتا کمتری انجام می گیرد . اما پژوهش و پژوهش در هر موضوعی در مناطق کوچک و دور افتاده و محروم از تمام امکانات لازم برای پژوهش ، و عدم همکاری پاره ای از مسئولین ادارات و موسسات دولتی ، معضلات و موانع را دوچندان می کند . با در نظر داشتن موضوع مورد  پژوهش و بضاعت اندک علمی نگارنده  و محرومیت نسبی منطقه ، بطور قطع معضلات و موانعی در انجام پژوهش مورد نظر به وجود آمده که مهمترین آنها عبارتند از :

  • عدم همکاری پاره ای از مسئولین ادارات و نهادها در سطح منطقه و استان
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • محروم بودن منطقه مورد مطالعه از مراکز علمی و فرهنگی به خصوص در ارتباط با منابع و ماخذ مورد نیاز
  • معضلات ناشی از رفت وآمد به رو ستای مورد مطالعه
  • معضلات ناشی از توجیه روستاییان در تکمیل پرسشنامه ها

 

  • 8- تعریف واژگان کلیدی

در این بخش به تعریف مفاهیم به کار رفته در این پژوهش پرداخته ایم:

اسکان مجدد : به معنی هر نوع جابه‌جایی یا تغییر اساسی در محل سکونت خانوارهاست (جهاد دانشگاهی تهران، 1385: 12) .

سکونتگاه : مفهوم سکونتگاه که در زبان فارسی به صورت ماندگاه ، اسقرارگاه و مانند آن نیز آمده به عنوان پدیده عام سکونت گزینی انسانی و به معنای محل زندگی می باشد . سکونتگاه به عنوان یک نظام ، دارای اجزایی می باشد که معمولا عبارتند از خانه ها ، بناها و تاسیسات عمومی ، واحدهای مختلف اقتصادی (شامل بخشهای مختلف فعالیتی ) ، فضاهای آزاد ، شبکه معابر ، راههای ارتباط بیرونی و مانند آن ؛ سکونتگاهها را با در نظر داشتن نوع و شیوه زندگی ، به گونه کلی به دو گروه تقسیم می کنند : سکونتگاههای شهری و سکونتگاههای روستایی . در ارتباط با سکونتگاههای روستایی ،  به مقصود تسهیل زمینه بحثهای تفصیلی و زمینه سازیهای لازم برای برنامه ریزی و انجام طرح های اجرایی می توان مجموعه سکونتگاه را به دو قسمت متمایز تفکیک نمود : خانه ها و تاسیسات مرتبط با آن ؛ و مجموعه اراضی . این تقسیم بندی به نوعی می تواند هموار کننده تفکیک فعالیتهای مختلف اجرایی نیز به شمار آید ، همان گونه که معمولا مطالعات و برنامه های مربوط به مسکن روستایی ( به معنای عام آن ) از مطالعه ها و برنامه های اراضی روستایی (مانند تسطیح یا یک پارچه سازی) نیز جداگانه به انجام می رسند . البته عیان می باشد که خانه ها و تاسیسات یک سکونتگاه روستایی با اراضی متعلق به آن ، هم از نظر شکل و فرم و هم از لحاظ عملکردی با یکدیگر در پیوند تنگا تنگ قرار دارند . در همین زمینه ، سکونتگاه های روستایی را بر اساس نحوه و طول مدت بهره گیری از خانه ها و تاسیسات آن (و نه الزاما بر مبنای اراضی ) ، به دو گروه تقسیم می کنند : الف ) سکونتگاه های روستایی همیشگی که دارای جمعیت و فعالیت همیشگی هستند ؛ ب ) سکونتگاههای روستایی نیمه همیشگی یا فصلی که در فصل معین و برای مدتی کوتاه و به مقصود خاص مورد بهره گیری قرار می گیرند . ( سعیدی ، 1388: 23 )

سایت منبع

ساختار فضایی : نحوه نظم پذیری پدیده ها بر سطح زمین بر مبنای روندهای فضایی به نحوی که فضا به واسطه این روندهای (محیطی یا اجتماعی و اقتصادی ) سامان می پذیرد و در این روندها نقشی بر عهده می گیرد . بدین سان ، ساختار فضایی یک پدیده مکانی به جایگاه هر یک از عناصر مرتبط با دیگر عناصر و به نسبت به هم پیوستگی مجموعه عناصر تعیین و تبیین می گردد . (همان : 21)

سازمان فضایی : الگوی کلی نحوه کاربری فضا توسط یک اجتماع ، یا نحوه استقرار اجزا فضا نسبت به هم ، به نحوی که تعامل و ارتباط مکمل آنها امکان پذیر گردد . فضایی :

الف : مربوط ، متعلق یا منسوب به فضا ؛

ب : شامل فضا یا دارای خصوصیت فضا ؛

ج : گسترده در فضا یا اشغال کننده فضا ؛

د : در معرض فضا یا تحت کنترل شرایط مکانی – فضایی ؛

ه : موجود در فضا یا ایجاد شده توسط فضا . (سیرانی ، 1386 : 22)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-  اثرات اقتصادی جابه جایی روستای حاضرمیل چه بوده می باشد؟

2- جابه جایی روستای حاضرمیل از لحاظ کالبدی  چه آثاری داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه