عنوان کامل پایان نامه :

 بازتاب های فضایی جابجایی سکونتگاه های روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

ساماندهی فضایی : از واژه سازمان فضایی (spatial organization) اخذ شده و از بعد لفظی همان گونه که مفهوم می گردد به معنای سامان دادن مجدد به سازمان فضایی می باشد . در تعریف سازمان فضایی می توان گفت ؛ ترتیب و نحوه پراکنش هر یک از عناصر نقاط ، خطوط ، سطوح و قلمروها در ظرف فضا و در راستای عملکرد عمومی آن می باشد بنا بر این در مقام تعریف ساماندهی می توان گفت ؛ دخالت آگاهانه و ارادی مبتنی بر برنامه به مقصود سازگاری و انتظام مجدد از پراکنش و پیوند جمعیت ، امکانات ، ارتباطات و سطوح در قالب آرایش بهینه و فرایندی متعادل و موزون در بستر زمان می باشد . ( رضوانی ، 1383: 173)

روستای جدید : آبادی یا سکونتگاهی غیر شهری که بر اساس تحول و دگرگونی طبیعی یا مصنوعی شرایط زیستی ، به عنوان نمونه به واسطه اجرای برنامه های رشد و توسعه یا بازسازی و نوسازی ، مثلا بعد از وقوع سوانح طبیعی ، جنگ ، یا به علت های نظامی و مانند آن ، در جای خود و یا محل دیگری بر اساس طرح و الگوی از پیش تعیین شده و معمولا با تغییر عملکردی ، از نو شکل می گیرد . بر این اساس ، روستاهای نو بنیاد ، روستاهای در حال گذار ، روستاهای با عملکرد متحول و جدید و همچنین شهرکها و مجتمع های زیستی حاصل از ادغام روستاهای کوچک می توانند جزء این گروه از روستاها به شمار آیند . به علاوه ، در مواردی روستاهای جدید ممکن می باشد بر اساس طرح و نقشه قبلی و با عملکردهای اجتماعی – اقتصادی ویژه ، به مقصود اسکان عده ای از ساکنان پیشین روستاهای مجاور و یا اسکان گروههای کوچرو ، در محلی بکر برپا گردد . ( سعیدی ، 1388: 24)

نظام استقرار : الگوی فضایی مکانهای استقرار سکونتگاهی ، با در نظر داشتن قانونمندیهای معین محیطی و اجتماعی – اقتصادی موثر در تعیین روابط و مناسبات فضایی و جایگاه سلسله مراتبی هر یک از سکونتگاهها . در همین ارتباط نظام استقرار مبین نحوه جایگزینی و استقرار افراد وگروههای انسانی در مکان معین به مقصود برآوردن نیازهای بنیادین خویش می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

( همان )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-  اثرات اقتصادی جابه جایی روستای حاضرمیل چه بوده می باشد؟

2- جابه جایی روستای حاضرمیل از لحاظ کالبدی  چه آثاری داشته می باشد؟

سایت منبع

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه