بازتاب های فضایی جابجایی سکونتگاه های روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

– نظریه مکان مرکزی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تاکید بیشتر بر رشد اقتصادی متکی بر برابری ، سیاستهای توسعه مبتنی بر ابعاد مکانی را از شهرهای بزرگ به سوی شهر های کوچک و مراکز روستایی تغییر جهت داده و به گونه کلی برنامه ریزی جامع توسعه منطقه ای را موجب شده می باشد . فعالیتهای اقتصادی مردم یک ناحیه به هم پیوسته می باشد . حتی در جوامع عشایری شکلی از سازمان وجود داردکه از طریق آن می توان مازاد تولید را برای رفع سایر نیازمندیهای ضروری مبادله نمود . با وجود نارسایی عیان ، نظریه فن تانن بسیاری از جغرافیدانان و اقتصاد دانان را به طریقه ساماندهی زیستگاههای بشر و ساختار سلسله مراتبی آن واداشت .کریستالر ، لوش وگالپین چهارچوبهای فراگیری ارائه دادندکه امروزه اکثر تحلیلهای نظام مکان مرکزی بر پایه یافته های آنان استوار می باشد . (آسایش، 1382: 45)

عقاید کریستالر در مورد نظام سلسله مراتب زیستگاه بیشتر به اصول تجاری و حمل و نقل متکی می باشد . لوش چشم انداز خود را از غالب نواحی تجاری متفاوت توصیف می کند در حالی که گالپین و پیروانش مکانهای مرکزی را به صورت تجربی و از دیدگاه روستایی تجزیه و تحلیل می کنند . هر سه نفر دیدگاه جدیدی در مورد کارایی سلسله مراتب مرکز ارئه می کنند . به گونه کلی تمام نظریه های مکان مرکزی بر چهار اصل استوارند :

1 – یکسانی چشم انداز فرهنگی وفیزیکی

2 – نواحی واحد و نامحدود

3 – قابلیت دسترسی یکسان مکانهای مرکزی در تمام جهات

4 – رفتار منطقی مصرف کننده

البته چنین شرایطی در زندگی واقعی وجود ندارد به طوری که می توان انتظار داشت انحرافهای مهمی از الگوی آرمانی به کرات پدید آید . (مهندسین مشاورDHV،1371: 135)

مفاهیم کلیدی نظریه مکان مرکزی دامنه کالا و ارزش آستانه هستند . دامنه کالا در واقع مسافتی می باشد که مردم برای تامین خدمات وکالاهای معینی حاضر به طی آن می شوند . افزون بر مسافت ،کیفیت کالا و قیمت آن نیز مهم می باشد . حداقل مجموعه قدرت خرید به مقصود ایجاد تقاضای کافی برای عرضه کالا و خدمات خاص را ارزش آستانه می گویند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-  اثرات اقتصادی جابه جایی روستای حاضرمیل چه بوده می باشد؟

2- جابه جایی روستای حاضرمیل از لحاظ کالبدی  چه آثاری داشته می باشد؟

سایت منبع

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه