بازتاب های فضایی جابجایی سکونتگاه های روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

1 جایگاه روستا در تئوری کریستالر

تئوری مکان مرکزی کریستالر برای مطالعه چگونگی توزیع آبادیهای مرکزی و تراکم آنها زمینه مناسبی پدید آورد . وی در تئوری خویش معتقد می باشد مایه حیات مراکز شهری را نواحی  روستایی و حوضه کشش آنها تامین می کند . به بیانی دیگر به وجود آمدن و ادامه حیات مراکز شهری در چگونگی عرضه خدمات اصلی برای رفع حوائج نواحی روستایی اطراف آن اختصار می گردد . یکی از فرضیه های تئوری کریستالر در برنامه ریزی منطقه ای آن می باشد که مراکز جمعیتی (روستا ) واقع در حوضه یک منطقه دارای عملکرد در ارتباط های منظم و متشکل با یکدیگر می باشند وکلیه احتیاجات مردم یک منطقه نمی تواند در همه جا پراکنده و یا دریک منطقه متمرکز باشد . در حقیقت بعضی از احتیاجات در بعضی نقاط و بعضی دیگر در سایر نقاط و با نظم و تسلسل خاص پراکنده اند . بر این اساس هر آبادی یک حیطه و محدوده ای زیر نفوذ خود دارد که بایستی به آن سرویس ارائه نماید . لذا بدین ترتیب در یک منطقه بایستی سیستمی از آبادیها ی مرکزی در مقیاس و اندازه های مختلف بر اساس بعد واکنش عرضه خدماتی و نوع فعالیتهای منفرد در آنها وجود داشته باشد . این آبادیها دارای بازار موقتی یا بازار همیشگی و یا شهرکها و شهرهای متوسط و  بزرگ باشند . در حقیقت کریستالر اساس نظریه خویش را در مورد اهمیت مکان یابی یک آبادی مرکزی نسبت به آبادی ها و نقاط اطراف خود قرار داده و معتقد می باشد که این مکان مرکزی نسبت به حوضه خود جایگاه تولیدی ، توزیعی و یا عرضه خدمات مورد نیاز را دارا می باشد . (آسایش ، 1382: 59)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سایت منبع

1-  اثرات اقتصادی جابه جایی روستای حاضرمیل چه بوده می باشد؟

2- جابه جایی روستای حاضرمیل از لحاظ کالبدی  چه آثاری داشته می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه