بازتاب های فضایی جابجایی سکونتگاه های روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

راهبردهای برنامه ریزی سلسله مراتبی سکونتگاهها

سایت منبع

راهبرد توسعه بایستی بر روی ایجاد یک نظام فضایی که ساختار سلسله مراتبی دارد و پیوندهای میان اجزای آن تقویت شده اند متمرکز باشد ازاین رو برای اینکه نظام کاملا مجهز به مراکز روستایی را دراختیار روستاها قرار دهیم بایستی رشد متوازن تر منظومه سلسله مراتبی را در سطح میانی و پایینی توزیع اندازه ی زیستگاهی مورد تاکید ویژه قرار داد .

برای اینکه کانونهای رشد متناسب با نیازهای مناطق خاص باشد از نظر اندازه و کارکرد با یکدیگر تفاوت دارد . تعداد و محل استقرار کانونهای رشد بر اساس تغییرات فضایی موجود در جایگاه توپوگرافی و وضعیت اجتماعی – اقتصادی متفاوت خواهد بود . کانونهای رشد سلسله مراتب متوازن و متعادلی را تشکیل می دهند . مراکز پایین ترین سطح نیز تامین کننده نیازهای اساسی جامع محلی مانند بازار یابی ، آموزش ، ترویج و غیره در یک مکان مرکزی هستند وکانونهای رشد سطح میانی ، تمام امکانات کانونهای سطح پایین را به صورت گسترده تر و با کیفیت بهتر دارا هستند . اضافه براین ،کانونهای سطح میانی ، تسهیلاتی را که در سطح خدمات بالاتر ارائه می شوند تامین می کند و سرانجام کانونهای رشد بالاترین سطح ، راس سلسله مراتب الگوی زیستگاه را تشکیل می دهند . آنها دارای سطحی از تسهیلات و امکانات هستند که هنوز از آن چیز که مراکز سطح میانی دارند بهتر و جامع تر می باشد بنا براین رهیافت بر اساس اصول مشابه برنامه ریزی مراکز روستایی یک راهبرد توسعه منطقه ای می باشد که هدف از آن فوریت بخشی و تقویت یک شبکه نقاط مرکزی به سامان ،  در قسمت روستایی توزیع مراکز زیستگاهی ، یعنی در مراکز پایین تر سطح و قسمت تحتانی مراکز سطح میانی می باشد . در اینجا ایجاد سلسله مراتبی که بدون خدشه دار کردن به اکوسیستم موجود بیشترین رشد اقتصادی با وسیعترین اثرات را پدید آورد ضروری می باشد و از این رو لازم می باشد که برای برنامه ریزی مراکز روستایی قبل از تخصیص سرمایه و بودجه تحلیل دقیقی وجود داشته باشد . آن چیز که که برنامه های مراکز روستایی خوانده می گردد عبارتند از : ابزاری سودمند ، اگر نگوییم ضروری برای تحلیل الگوی پیوستگی ، استقرار آگاهانه و سنجیده ی تلاشهای مربوط به توسعه و توسعه یک نظام خوب طراحی شده فضایی در منتهی الیه پایین توزیع اندازه سکونتگاههاست .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-  اثرات اقتصادی جابه جایی روستای حاضرمیل چه بوده می باشد؟

2- جابه جایی روستای حاضرمیل از لحاظ کالبدی  چه آثاری داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه