بازتاب های فضایی جابجایی سکونتگاه های روستایی

سایت منبع

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بنا بر این برنامه ریزی مراکز روستایی :

1- سلسله مراتب موجود مراکز روستایی و الگوی پیوندهای کنونی را تشریح می کند .

2- شناخت و تجزیه و تحلیل تلاشهای توسعه را آسان کرده و مناسب ترین محل استقرار آنها را تعیین می کند .

3- با ارائه پیشنهاد در مورد سلسله مراتب آتی مراکز روستایی و بهبود تقویت الگوهای پیوستگی مطلوب ، توسعه هماهنگی را به سمت یک نظام فضایی به خوبی طراحی شده میسر می سازد .

برای پیش برد یک نظام به هم پیوسته مراکز روستایی ، انجام برنامه ریزی صحیح در مورد مراکز روستایی سلسه مراتبی موضوع بسیار مهمی می باشد . این امر به ویژه در کشورهایی با کمبود منابع مالی ، فاقد نیروی انسانی با تجربه و آموزش دیده و ظرفیتهای مدیریتی و سازمانی بسیار محدود روبرو هستند از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . در آغاز برنامه ریزی مراکز روستایی به گونه قوی رویکردی با جهت گیری بخشی بود . لیکن به تدریج بیشتر با اجزا راهبرد مراکز رشد ترکیب گردید و جدای از ساختار سلسله مراتبی از خدمات عمومی – خصوصی کارکردهای اقتصادی – اجتماعی وسیع تری را در بر می گرفت . در نتیجه در طول زمان برنامه ریزی  مراکز روستایی به منزله ی یک اصل سازمانی صرف برای توزیع خدمات دولتی در سلسله مراتب سکونتگاهی تلقی گردید .گرچه مفهومش اهداف متنوع تری را در بر گرفت . امروزه رویکرد برنامه ریزی روستایی اغلب کمتر به منشا آغازین آن تصریح دارد و تبدیل به یک مقوله همه کاره شده که مبهم و نارسا می نماید . در مراکز کوچکتر دارای الگوهای فیزیکی ، ویژگیهای اجتماعی وکارکردهای اقتصادی هستند . در حالی که مراکز بزرگتر با ویژگیهایی زیرا آب لوله کشی شده ، برق ، جاده های آسفالته یا شوسه و تلفن وکارکردهای اقتصادی متنوع تر ساختار تولیدی ،کمتر میلی به بخش اصلی یعنی کشاورزی دارد . (جاودان، 1373: 37)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-  اثرات اقتصادی جابه جایی روستای حاضرمیل چه بوده می باشد؟

2- جابه جایی روستای حاضرمیل از لحاظ کالبدی  چه آثاری داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه