عنوان کامل پایان نامه :

سایت منبع

 بازتاب های فضایی جابجایی سکونتگاه های روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن این نقشها می باشد که اهمیت نظریه های مکان مرکزی در تحلیل های ناحیه ای روشن می گردد تا جایی که این نظریه ها توانایی تحلیل مقایسه ای مراکز ناحیه ای ، تحلیل وابستگی شهر و روستا و شهر و ناحیه به همدیگر ، طراحی کارکردهای سلسله مراتب و سکونتگاهی ، تاکید بر رقابت اصولی بین مراکز ، پیش بینی سر مایه گذاری در مراکز خدماتی و تغییرات آن و امکان پیش بینی الگوهای سکونتگاهی در آینده را برای برنامه ریزان ناحیه ای فراهم می کند .

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-5- رویکرد کارکردهای شهری درتوسعه روستایی[1]

علیرغم چند دهه برنامه ریزی بخشی و اقتصادی ،  برتضادهای مکانی- فضایی در کشورهای در حال توسعه افزوده شده می باشد و همچنان فقرای روستایی به منابعی که برای افزایش تولید و درآمدشان به آن نیازمندند دسترسی فیزیکی و اقتصادی ندارند ، برای اینکه بتوان رشد و توسعه اقتصادی و منافع حاصل از آن را انتشار داد تا درسایه آن قشر وسیعی از مردم روستایی و نواحی عقب مانده اقتصادی فعالیتهای تولیدی خود را افزایش داده و در نهایت سطح معقولی از زندگی را در فرایند توسعه پذیرا شوند . سرمایه گذاریها بایستی در نقاطی جابجا شوند که علاوه بر قشر وسیعی از مردم خود و مناطق اطراف به قشرهای واقع در سطوح پایین تر از مرکز نیز خدمات ارائه نموده و دسترسی به آنها آسان باشد . بنابر این رویکرد ، در کوشش می باشد تا روابط میان عدالت اجتماعی ، رشد اقتصادی و توزیع مکانی – فضایی خدمات ، تسهیلات ، زیرساختها و فعالیتهای مولد را در مناطق فقیر میان سکونتگاههای شهری و روستایی مورد آزمون قرار دهد . پیش فرضهای عمده این رویکرد عبارتند از :

1- مردم در اندازه های متفاوت سکونتگاهی در عرصه فضایی توزیع شده اند .

2- آنها علاوه برنیازهای طبیعت زیستی ، خواهان نیازهای اجتماعی – اقتصادی  نیزهستند .

3- انسانها از نظر مورفولوژیکی اشکال مختلف سکونتگاهها مثل مزرعه ، دهکده یا روستا ، شهرک و شهر را ایجاد نموده اند و تا زمانی که امکان بقا موجود باشد به زندگیشان ادامه می دهند .

[1] (UFRD)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-  اثرات اقتصادی جابه جایی روستای حاضرمیل چه بوده می باشد؟

2- جابه جایی روستای حاضرمیل از لحاظ کالبدی  چه آثاری داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه