بازتاب های فضایی جابجایی سکونتگاه های روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

همچنین اصلاحات ارضی در چارچوب تعیین حداقل و حداکثر ابعاد بهره برداریها ، بهبود شرایط تبادل بین شهر و روستا وکشاورزی و دیگر بخشها ،کنترل محلی برکمکها و حضور سرمایه های با منشاء خارج از منظومه توصیه می گردد . (سومون1990 :81) از جنبه سیاسی – فرهنگی علاوه بر خودگردانی ، ایجاد آگاهی جمعی از طریق یادگیری اجتماعی و نهادینه شدن مشارکت فراگیر در طریقه برنامه ریزی از پایین به بالا ، مبنای منظومه می باشد که مفهوم کلیدی در تحقق این راهبردها ، اجتماع محلی می باشد . این اجتماعات ،گروههای ازساکنین منظومه اند که در مکانی با احساس اشتراک منافع نسبت به سرنوشتشان زندگی می کنند .

هدف آرمانی توانمند سازی جمعی این اجتماعات می باشد تا انرژی اجتماعی عظیمی برای گذار به توسعه همه جانبه آزاد گردد . در این راه تاکید ویژه ای بر یکپارچه سازی فضاهای سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی می گردد . (فریدمن1980: 23-24 ) در واقع هیچگاه به سیاستهای اقتصادی اکتفا نشده و پویشی اجتماعی – سیاسی را همراه نموده و حکم می کند : اگر قراراست منظومه اگروپلیتن توسعه یابد ، توسعه را خود تعیین کرده ، خود راه انداخته و ساخته و خود صاحبش می گردد . (همان) در ارتباط با مناسبات ما بین منظومه ها ، نظام اداره منطقه به صورت شورایی از نمایندگان منظومه ها پیشنهاد شده می باشد که رابط بین سطح محلی  و سطح ملی به شمار می رود . از اهداف این تئوری می توان به این موارد تصریح نمود :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تغییر چهره نواحی روستایی ، از طریق انطباق عناصر زندگی شهری بر زمینه های ویژه روستایی . یعنی به جای سرمایه گذاری در شهرها و تشویق انتقال روستاییان به آنجا ، با سرمایه گذاری در نواحی روستایی آنها را تشویق کنیم که در جای خود بمانند و به این ترتیب ، آبادیهای کنونی را متحول سازیم و ترکیب جدیدی به آن بدهیم که آنرا اصطلاحا روستاهای توان یافته می نامیم . در این مدل ، تضاد دیرینه بین شهر و روستا از میان برداشته می گردد .
  • گسترش شبکه کنشهای متقابل اجتماعی در نواحی روستایی که فراتر از محدوده یک روستای منفرد می باشد . و نیز ایجادکردن فضای اجتماعی – اقتصادی و سیاسی ، یا ناحیه روستا شهری (این نواحی می توانند پایه و مبنای شهرهای بزرگ و مراکز شهری قرار گیرند) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-  اثرات اقتصادی جابه جایی روستای حاضرمیل چه بوده می باشد؟

2- جابه جایی روستای حاضرمیل از لحاظ کالبدی  چه آثاری داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه