بازتاب های فضایی جابجایی سکونتگاه های روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

  • کاهش نا به سامانیهای اجتماعی درمسیر توسعه ، حفظ انسجام خانواده ، تقویت تامین روانی ، و بنای نظم اجتماعی جدید به مقصود شکفتن استعداد فردی و اجتماعی .
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تثبیت در آمدهای روستایی و شهری ،کاهش اختلاف بین آنها ازطریق تنوع امکانات تولیدی و بخصوص از طریق اتصال فعالیتهای کشاورزی به فعایتهای غیر کشاورزی ، در درون یک اجتماع منطقه ای .
  • بهره گیری موثر از نیروی کار موجود ، از طریق هدایت آن به سوی یک توسعه فشرده تر و فعالترمنابع طبیعی ناحیه روستایی ، شامل بهبود تولید کشاورزی ، پروژه های حفظ وکنترل منابع آبی ، تاسیسات عمومی روستایی ، خدمات گسترده روستایی و صنایع جهت یافته به سوی کشاورزی .
  • اتصال نواحی روستایی به شبکه های ارتباطی منطقه ای ، از طریق بهبود کانالهای ارتباطی میان نواحی روستایی و شهرهای بزرگتر ، و از طریق منطقه ای کردن خدمات مهمتر و پیچیده تر و فعالیتهای پشتیبانی ،که به پایه جمعیتی بیشتر از یک ناحیه احتیاج دارد .
  • طراحی یک نظام اداری و برنامه ریزی ،که با ویژگیهای محیط مناسب بوده و دست مردم محل را برای تعیین اولویتها و برای اجرای برنامه ها باز بگذارد . آن چیز که در اینجا مد نظر می باشد ، یک نظام اداری می باشد که قدرت موثر تصمیم گیری را به نواحی روستایی تفویض کند ، تا آنها را به بهره گیری از امکانات موجود قادر سازد .

فراهم ساختن منابع مالی برای توسعه روستاها از طریق ایجاد این تضمین که قسمت اعظمی از پس اندازهای محلی ، در همان ناحیه سرمایه گذاری گردد ، و ایجاد نظام کار برای هر عضو بالغ اجتماع ، انتقال اعتبارات توسعه از مراکز شهری و نواحی صنعتی به روستاها و ایجاد شرایط مناسب داد و ستد بین نواحی روستایی و سایر نقاط پیرامونی .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-  اثرات اقتصادی جابه جایی روستای حاضرمیل چه بوده می باشد؟

2- جابه جایی روستای حاضرمیل از لحاظ کالبدی  چه آثاری داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه های ارشد