عنوان کامل پایان نامه :

 بازتاب های فضایی جابجایی سکونتگاه های روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن مدل مرکز – پیرامون که مانع اصلی توسعه در منطقه را زه کشی منابع به سوی خارج می دید ، و با در نظر داشتن مبانی نظری قطب رشد که وجود آستانه جمعیتی را برای سرمایه گذاری لازم می دانست و همچنین دیگاه هایی که مشکل اصلی روستاییان را فقدان قدرت سیاسی می دانست ، و متاثر از راهبرد نیازهای پایه که رفع فقر و ایجاد اشتغال ، خود اتکایی و تامین نیازهای اساسی را محور قرارمی داد ، نظریه اگرو پلیتن مطرح گردید .

این نظریه مبتنی بر الگوی تئوریکی ، به این تبیین بود : درون منطقه ، محدوده های محصوری شامل مجموعه ای از روستاها و مزارع و شهر کوچکی با اختیار بر منابع هر قلمرو و قدرت خود گردانی به رسمیت شناخته شودکه در واقع حفاظت از تولید داخلی و جلوگیری از خروج منافع تولید و نگهداری ارزش افزوده داخلی هدف آن می باشد (دیور، 1986: 132) . از جنبه فضایی این محدوده تراکم جمعیتی حدود 200نفر در کیلومتر مربع و شعاعی قابل رفت و آمد آسان (5 تا 10 کیلومتر) یا حداکثر یک ساعت با دوچرخه ، دارا می باشد . مرکز آن کشت – شهر یا آگروپلیس از 5 تا 30هزار نفرجمعیت با شبکه ارتباطی خوبی با تمام نقاط درون محدوده برخوردار می باشد . منظومه در مجموع بین 20 تا 100هزار نفر جمعیت داشته که مقیاس مناسبی برای شناخت نسبی ساکنین ، مشارکت همه جانبه و حسابرسی متقابل در نظر گرفته شده می باشد . از جنبه اقتصادی –  اجتماعی اضافه بر حفاظت گرا بودن ، افزایش توان تولید رفع نیازهای اساسی ساکنین منظومه را مهمتر از معیار متداول رشد تولید ناخالص تلقی می کند وکوشش برای افزایش تولید در نواحی روستایی را اولویت می دهد . کاهش نابرابریهای در آمدی بین طبقات اجتماعی و بین نواحی شهری و روستایی از اهداف اصلی این رویکرد می باشد . و بر بازتخصیص منابع ، تغییر قیمت گذاری محصولات و اشاعه فن آوری مناسب تاکید می کند . منظومه بایستی متناسب با مقیاس خویش خودکفا باشد . تأثیر اگرو پلیس ، ایجاد همبستگی یکایک واحدهای منظومه و فاقد برتری جوییهای شهری می باشد .

سایت منبع

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-  اثرات اقتصادی جابه جایی روستای حاضرمیل چه بوده می باشد؟

2- جابه جایی روستای حاضرمیل از لحاظ کالبدی  چه آثاری داشته می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه