عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

شواهد و مدارک تاریخی حکایت از آن دارند که توسعه نیافتگی منطقه ای در ایران برآیند نوسازی ناهمگون و تمرگزگرایی سیاسی در دوره پهلوی می باشد. بر این اساس، تا قبل از شکل گیری دولت مدرن ارتباط ساخت مرکز سیاسی – پیرامون اجتماعی فاقد توجه استخراجی بود و همگرایی و همگونی نسبی وجود داشت . ارتباط حکومت مرکزی و گروههای محلی از طریق مالیاتهای جمع آوری شده توسط والیان ایالات و ولایات صورت می رفت. کارکرد مرکز سیاسی جمع آوری مالیات از واسطه های محلی و انتقال آن با دربار سلطنتی بود. پیدایش و تاسیس دولت مدرن فرآیند روابط مرکز – پیرامون را متحول ساخت. (نجاتی حسینی ،1381،ص 142)با نگاهی به شاخصهای اصلی توسعه در منطقه های مختلف کشور از قبیل آموزش، فرصتهای شغلی، بهداشت ، مسکن ، برق ، آب ، لوله کشی و … مشخص می گردد که ساخت مرکز سیاسی تأثیر تعین کننده ای در تامین یا عدم تامین زیر ساختها و بنیادهای محلی تقویت کننده حکومت محلی داشته می باشد. آمار نشانگر این می باشد  که توزیع منابع و امکانات ملی د دوران پهلوی دوم بسیار ناهمگون بوده می باشد. ناهمگونی در توزیع منابع نتایج منفی زیادی نیز بدنبال داشته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس بر خلاف نظریه های رایج نوسازی که عقیده دارند : … صنعتی شدن و نوسازی به کاهش نابرابریهای قومی می انجامد و اهمیت ضوابط نسبی را تضعیف و سیستم قشر بندی  اکتساب را تقویت می کند. نوسازی در دوران پهلوی ، شکافهای اجتماعی را بیش از پیش افزایش داد.. نتیجه صنعتی شدن به نفع استانهای مرکزی تمام گردید. پیرامون از آثار آن کاملاً متغییر و در معرض نابودی قرار گرفت. روستاها خالی از سکنه شدند و حاشیه نشینی در اطراف شهرها شدت پیدا نمود و اقتصاد کشاورزی که اکثراً در پیرامون از درخشندگی و رونق خاصی برخوردار بود در ورطه نابودی واقع گردید. روی هم رفته ، نوسازی و تمرکز گرایی سیاسی در ایران به توسعه نیافتگی منطقه ای انجامید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • سایت منبع

  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه