عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

 • وضعیت پایدار وضعیتی می باشد که در آن مطلوبیت و مصرف در طول زمان رو به کاهش نباشد.
 • وضعیت پایدار وضعیتی می باشد که منابع و امکانات ( غیر طبیعی و دست ساز بشر) به نحوی مورد بهره برداری قرار گیرندکه فرصت تولید برای آیندگان حفظ گردد.
 • وضعیت پایدار وضعیتی می باشد که ذخایر سرمایه های طبیعی در طول زمان رو به کاهش نباشد.
 • سایت منبع

 • وضعیت پایدار وضعیتی می باشد که منابع به نحوی مورد بهره برداری قرار گیرد که درآمد پایدار از به کارگیری امکانات حفظ گردد.
 • وضعیت پایدار وضعیتی می باشد که حداقل شرایط پایداری برای ثبات اکوسیستم ها با شوک ها را در طول زمان فراهم نماید.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همان طوری که ملاحظه گردید تعاریف متعددی از شرایط پایداری مطرح میگردد. اما وجوه اشتراک این تعاریف در این موضوع نهفته می باشد که استمرار در افزایش درآمد و تولید درآینده و بهره گیری از امکانات بایستی با حفظ کیفیت محیط زیست و شرایط زندگی مردم همراه گردد. بر همین اساس « رابرت سولو» اقتصاددان معاصر در یک مقاله برجسته در سال 1974 حالت پایدار ا شرایطی می داند که در آن معیار مناسبی برای عدالت بین نسلی وجود داشته باشد.

بر اساس تحلیل فوق و تعاریف ارائه شده، می توان به این نتیجه رسید که در اقتصاد شهری، درآمدهای پایدار بایستی از دو خصیصه ی تداوم پذیری و حفظ کیفی محیط شهری برخوردار باشد. تداوم پذیری بدین مفهوم می باشد که اقلام درآمدی بایستی به گونه ای باشند که در طول زمان قابل اتکا بوده و برای دستیابی به آن بتوان برنامه ریزی های لازم را انجام داد و پس کلیه اقلام درآمدی که به هر دلیل تحت تاثیر شوک ها ، بحران، تغییر قوانین و مقررات و نوسانات اقتصادی قرار می گیرند. قابل اتکا نبوده و خصیصه ی اول پایداری را ندارند . از طرف دیگر درآمدهای پایدار بایستی به گونه ای تعریف شوند که دستیابی به آنها شرایط کیفی شهر را به عنوان یک پدیده زنده در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد. به تعبیری دیگر مطلوب بودن و سالم بودن درآمد مهم می باشد. چنین نظری به در آمدهای شهری در واقع همان نظری اساسی می باشد که اقتصاددانان در طی قرن بیستم برآن در اقتصادهای ملی تاکید ورزیده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
 • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
 • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
 • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه های ارشد