عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه  منابع  درآمدی شهرداری شاهرود

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

منابع درآمدی شهرداری شاهرود که شامل درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ( درآمدهای مستمر)،  درآمدهای ناشی از عوارض اختصا صی، بها خدمات و درآمدهی موسسات انتفاعی شهرداری، درآمد حاصل از وجوه واموال شهرداری، کمکهای اعطا ئی دولت و سازما نهای دولتی، اعانات و هدایا و دارائی ها ، سایر منابع تامین اعتبار می باشد . طبق گزارش ارائه شده از سوی شهرداری مجموع درآمدهای شهرداری از سال 1381 لغایت 1387  مبلغ 575.371.407 هزار ریال میباشد که مجموع این درآمدها در سال 1381 به اندازه 39.153.063 هزار ریال بوده که با رشد 77 درصدی  به 131.075.494 هزار ریال در سال 1387 رسیده می باشد.

 

بر اساس گزارش ها درآمدهای وصولی شهرداری شاهرود در سال 1381 نزدیک به 40 میلیارد ریال بوده می باشد که این رقم در سال 1382 به 77میلیارد ریال ، سال 1383معادل 82میلیارد ریال، و در سالهای 84 و 85 درآمدهای وصولی شهرداری به اندازه 62 و 64 میلیارد ریال بوده می باشد .نظاره می گردد دراین سالها (84و85) با در نظر داشتن رکودبازار مسکن جمع درآمدهای وصولی نسبت به سالهای 82 و  83 کاهش داشته می باشد که پس از برطرف شدن معضل مسکن وشروع بکار انبوه سازان این اندازه درسالهای بعدی رشد یافته بطوری که  در سال 86 به 119 و در سال 1387 به 131 میلیارد ریال رسیده می باشد .( نمودار شماره 1-4)

سایت منبع

بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از مجموع درآمدهای وصول شده شهرداری طی سالهای مذکور در بخش درآمدها مبلغ 290 میلیارد ریال معادل 44 درصد  از درآمدهای شهرداری را درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ( درآمدهای مستمر) تشکیل می دهد و درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی 12درصد،  بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری 10درصد، اعانات و هدایا و دارائی ها 10 درصد و درآمد حاصل از وجوه واموال شهرداری ،کمکهای اعطا ئی دولت و سازما نهای دولتی هرکدام 2و1 درصد از درآمدهای شهرداری را تشکیل می دهد. ( جدول شماره 3-4و نمودار شماره 2-4)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه های ارشد