عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

بیشترین سهم درآمدها اختصاص به درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ( درآمدهای مستمر) دارد که یکی از اقلام درآمدی زیر مجموعه آن ،  درآمدهای ناشی از عوارض عمومی عوارض بر سا ختما نها و اراضی می باشد . منابع درآمدی بخش ساختمان بر اساس اعلام شهرداری شاهرود از 8 منبع : عوارض بر پروانه های ساختمانی – عوارض بر مازاد تراکم – عوارض بر بالکن و پیش آمدگی – عوارض حذف پارکینگ- جریمه کمسیون ماده 100 – درآمد حاصل از تغییر کاربریها – درآمد حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده آن شهرداری – درآمد حاصل از وصول عوارض بلیط مسافرت و باربری تشکیل شده می باشد .به مقصود شناخت وضعیت منابع درآمدی این بخش ضروری می باشد که آغاز سهم این درآمد نسبت به کل بودجه ووصولی شهرداری وسپس اقلام هشت گانه درآمدی مذکور بطور مجزا  مورد مطالعه قرار گیرد. تبیین آنکه مقصود از بودجه شهرداری مبالغی می باشد که درابتدای هرسال برای اقلام درآمدی پیش بینی می گردد ومنظور از وصولی آن مبالغی می باشد که درانتهای سال بعنوان درآمد قطعی شهرداری تلقی می گردد .

 

1-3-4- درآمدهای ساختمانی شهرداری شاهرود

سایت منبع

همان گونه که قبلاً نیز اظهار گردید تا قبل از سیاست خودکفایی شهرداری ها در ایران ) مندرج در قانون بودجه سال 1362)  بیشتر درآمد شهرداری ها مبتنی بر منابع دولتی بود اما در پی سیاست های تعدیل اقتصادی، سهم پرداخت های مالی دولت به شهرداری ها کاهش جدی پیدا نمود . در پی این طریقه، شهرداری ها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز به دنبال یافتن منابع جدیدی بودند، اما متأسفانه تنها بازاری که شهرداری ها توانستند به آن ورود پیدا کنند، بازار مسکن شهری بود . ورود بدون برنامه و اجباری شهرداری ها به این بازار علاوه بر ایجاد وابستگی شدید شهرداری ها به  درآمدهای ساختمانی، به کاهش کیفیت زندگی در شهرها و به هم ریختگی کالبد و سیمای شهر منجر گردید .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه