مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

می باشد علیرغم کوشش شهرداری شاهرود برای کاهش وابستگی به درآمدهای ساختمانی درپیش بینی بودجه سنوات مختلف خصوصا سه سال اخیر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مورد مطالعه ، وصولی شهرداری حاکی از آن می باشد که درآمدهای ناشی ازبخش ساختمان سهم بالایی را بخوداختصاص داده اند که باتوجه به رشد جمعیت شهری درشهر شاهرود ونیاز روز افزون به مسکن این مهم می تواند بعنوان یک عامل ثابت در درآمدشهرداری قلمداد گردد . همان گونه که نظاره می گردد در تمامی سال ها طی دوره موردنظر، سهم بودجه و وصولی درآمدهای ساختمانی از کل بودجه و وصولی شهرداری شاهرودً بالای20 درصد بوده می باشد و تنها در سال 1382، سهم وصولی به نسبت  بودجه  دارای  کاهش چشمگیری می باشد و می تواند ناشی از رکود گسترد ه موجود در بخش ساختمان و مسکن باشد زیرا که به نظر می رسد ارتباط مستقیمی بین درآمدهای ساختمانی شهرداری ها با وضعیت رونق و رکود بخش مذکور هست و این امر خود حکایت از این دارد که درآمدهای ساختمانی، مانند منابع درآمدی ناپایدار و در واقع خارج از کنترل شهرداری ها می باشند .

البتّه لازم می باشد تصریح گردد که وابستگی شدید به درآمدهای ساختمانی، تنها مختص شهرداری شاهرود نمی باشد بلکه شهرداری های تمامی شهرها با وضعیتی کم و بیش مشابه مواجه می باشند.

بمنظور اتخاذ نتایج  دقیقتر،  اقلام زیرمجموعه این بخش درآمدی با عنایت به اطلاعات موجود مورد مطالعه قرار می گیرد.خاطر نشان می گردد اقلام درآمدی ناشی از عوارض عمومی به تفکیک  از سال 1375 تا 1388 جمع آوری و تحلیل گردیده می باشد.(جدول 5-4)

 

باتوجه به مطالعه تغییرات درآمد ناشی از عوارض نوسازی ساختمانها درطی دوره مورد مطالعه (نمودار شماره 5-4)، می توان گفت طریقه روبه رشد این قلم درآمدی بعنوان درآمد نزدیک به پایدار قابل تامل خواهد بود .درصورت انجام تمهیدات لازم می توان به افزایش سهم این بخش از درآمد درشهرداری شاهرود امیدواربود .

سایت منبع

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه