مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

معیارهای عوارض یا مالیات مطلوب:

سایت منبع

اصولاً عوارض و مالیات ها را می توان با  بهره گیری  از معیارهای زیر مورد ارزیابی قرارداد:

  • تأثیر مالیات بر کارایی
  • هزینه اداری دریافت مالیات یا عوارض
  • عدالت اقتصادی
  • اندازه استقلال دولت محلی برای وضع مالیات یا عوارض(حسن زاده ،1385،ص14)

4-2-  منابع درآمدی خارجی شهرداری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2- روش استقراض

به  گونه اصولی روش استقراض زمانی مطرح  می گردد  که  هماهنگی لازم بین زمان  دریافت  درآمدها و پرداخت  هزینه ها  توسط شهرداری  وجود نداشته باشد. شهرداری ها  به  دو مقصود می توانند  از  روش استقراض بهره گیری  نمایند،  تأمین مخارج جاری  و  تأمین مخارج سرمایه ای.با در نظر داشتن مبنای نظری استقراضی بایستی توجه داشت که جهت  مخارج  جاری لازم می باشد از منابع پولی کوتاه مدت و به مقصود تأمین مخارج سرمایه ای بایستی از منابعی که  بازپرداخت آنها بلند مدت باشد بهره گیری گردد. مزیت اصلی این روش کاهش بحران های مالی شهرداری ها به علت  ناهماهنگ بودن زمان  دریافت درآمدها  و پرداخت  هزینه ها  میباشد.

اما بایستی توجه داشت که چنانچه شهرداری فاقد یک مدیریت مناسب به مقصود نظارت بر نحوه استقراض و موارد بهره گیری آن باشد و به گونه مشخص این روش را به عنوان جانشین برای سایر روشهای تامین منابع مالی به کار گیرد، روش استقراض خود می تواند منشأ بحران ها مالی شدیدتری برای شهرداری در دوره های بعد باشد. به بیانی دیگر اصولاً استقراض را بایستی به صورت مکمل سایر روش های تأمین مالی بکار گرفت. (حسن زاده ،1385،ص16)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه