عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

نسبت جنسی جمعیت شهر شاهرود در سال 1365 معادل 104.9 و برای سال 1375 برابر 108 بوده که نشان دهنده افزایش درصد مردان نسبت به زنان می باشد . نسبت جنسی در سرشماری 1385 رقمی معادل 104 برآورد شده که در مقایسه با سرشماری 1375 کاهش یافته می باشد.

تحولات درصد جنسی جمعیت شهر شاهرود طی دوره 20 ساله 1365-1385 نشان از تعادل و ثبات نسبی در نسبت جمعیت زنان و مردان به کل جمعیت شهر دارد.

مطالعه ساختار دینی جمعیت شهر شاهرود:سرشماری های سال های مختلف بیانگر مسلمان بودن اکثر جمعیت شهر شاهرود می باشد . براساس سرشماری99.51 درصد جمعیت این شهر را مسلمانان تشکیل می دهندو این اندازه در سال1375به 99.76 درصد افزایش یافته می باشد. .( ماخذ:مرکز آمار  ایران)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-9-3- مطالعه اندازه مهاجرت در شهر شاهرود

از کل جمعیت شهر شاهرود در سال 1365،87.3 درصد متولد این شهر بوده اند و12.7 درصدباقیمانده از شهرستانهای دیگر به این شهر مهاجرت کرده بودند. در سال 1375 نیز از کل جمعیت این شهر20.8 درصد مهاجرین از سایر شهرستانها می باشند.بیشترین درصد مهاجرین در گروه سنی 20-29 ساله قرار دارند که نشان دهنده مهاجرت با هدف اشتغال و تحصیل میتواند باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سایت منبع

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه