عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

– آموزش

در آبان ماه 1385، از جمعیت 6 تا 24 ساله شهرستان 60.1 درصد در حال تحصیل بوده‌اند. این نسبت برای مردان  58 درصد و برای زنان  62.3 درصد بوده می باشد.

در کل شهرستان،  93.8 درصد کودکان  92.2 درصد از نوجوانان و  44 درصد از جوانان به تحصیل  اشتغال داشته‌اند.

وضع فعالیت

 

در آبان ماه 1385، جمعیت فعال (افراد شاغل و بیکار) 38.53 درصد از جمعیت 10 ساله و بیش‌تر شهرستان را تشکیل می‌داده‌اند.

این نسبت برای مردان و زنان به ترتیب 64.17 و 11.64 درصد بوده می باشد. نوع فعالیت جمعیت 10 ساله و بیش‌تر در نقاط شهری، 36.33 درصد و در نقاط روستایی 43.14 درصد بوده می باشد

جمعیت شهر شاهرود در سال 1375 معادل 104765 نفر بوده که از این تعداد 83364 نفر را جمعیت بالای 10 سال تشکیل داده اند. به بیانی دیگر سهم جمعیت بالای 10 سال از کل جمعیت شهر 79.5 درصد بوده، از این تعداد31.9 درصد جمعیت فعال و 66 درصد جمعیت غیر فعال بوده می باشد .سهم جمعیت فعال شاغل از کل جمعیت شهر معادل 24 درصد می باشد . نرخ رشد جمعیت فعال از حیث اقتصادی شهر شاهرود ،بین سالهای1365-1375 سالانه 8.2 درصد و نرخ رشد جمعیت غیر فعال در همین دوره سالانه رقم5.4 درصد را نشان میدهد.

وضع شغلی

در آبان ماه 1385، از جمعیت شاغل 10 ساله و بیش‌تر شهرستان،  68.35  درصد در بخش خصوصی  30.16  درصد در بخش عمومی فعالیت می‌کردند. این نسبت‌ها برای نقاط شهری به‌ترتیب  61.28  و  36.91  درصد و برای نقاط روستایی  80.5 و  18.57  درصد بوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه