عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

– نوع خانوار و پراکندگی آن

در آبان ماه 1385، 62300 خانوار در شهرستان وجود داشته می باشد که از این تعداد، 97.58 درصد خانوارهای معمولی 2.25 درصد خانوارهای گروهی و 0.17 درصد را خانوار مؤسسه‌ای تشکیل می‌داده‌اند. از کل خانوارهای معمولی 100 درصد خانوار معمولی ساکن بوده‌اند.

در کل شهرستان، میانگین تعداد افراد در خانوار  3.77 نفر به‌دست آمده می باشد. این میانگین برای خانوارهای شهری 3.72 نفر، برای خانوارهای روستایی 3.88 نفر بوده می باشد.

– سرپرست و تعداد اعضای خانوار

در آبان ماه 1385، از  60792 خانوار معمولی شهرستان  88.24 درصد دارای سرپرست مرد  11.76 درصد دارای سرپرست زن بوده‌اند. همچنین از کل خانوارهای معمولی  73.95 درصد خانوار 4 نفره و کمتر  15.26 درصد خانوار 5 نفره و  10.79 درصد خانوار 6 نفره و بیش‌تر هستند.

این نسبت برای خانوارهای دارای سرپرست مرد به‌ترتیب 71.43، 16.74 و  11.84 درصد و برای خانوارهای دارای سرپرست زن به‌ترتیب 92.91، 4.14 و  2.95 درصد بوده می باشد.

– نوع محل سکونت خانوار

در آبان ماه 1385، در کل شهرستان از 62196 خانوار معمولی ساکن و گروهی،  100 درصد در واحد مسکونی معمولی زندگی می‌کرده‌اند. این نسبت در نقاط شهری  100 درصد و در نقاط روستایی  99.98 درصد بوده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

امکانات و تسهیلات مورد بهره گیری خانوار

در آبان ماه 1385، در کل شهرستان از 62196 خانوار معمولی ساکن و گروهی که در واحدهای مسکونی معمولی سکونت داشته‌اند، 99.5 درصد از برق 82.67 درصد از تلفن ثابت و 94.88 درصد از آب لوله‌کشی و 73.96 درصد از گاز لوله‌کشی در محل سکونت خود بهره گیری می‌کرده‌اند.

این نسبت‌ها در نقاط شهری به‌ترتیب 99.84، 88.43، 96.16 و 90.66 درصد و در نقاط روستایی 98.79، 70.36، 92.14 و 38.27 درصد بوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

سایت منبع

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه