مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

در توجه اقتصاددانان نئوکلاسیک به موضوع  پایداری، در آمد پایدار عبارتست از حداکثر اندازه مخارج مصرفی در یک دوره بدون این که سبب کاهش در مخارج مصرفی واقعی در دوره های بعد گردد. در شرایط مواجهه شدن با تغییرات قیمت و تغییر در نرخ بهره در طول زمان ، این تعریف مناسب ترین تعریف از درآمد پایدار می باشد. تعریف دیگری از درآمدهای پایدار که با تعریف فوق قرابت و نزدیکی دارد تعریف درآمدهای پایدار در نظریه قانون اختصاص کارآیی زمانی منابع طبیعی « هتلینگ » می باشد. به اعتقاد هتلینگ ، قیمت یک منابع طبیعی فنا پذیر( کالاهای زیست محیطی) بایستی متناسب با نرخ واقعی بهره افزایش ابد. تفسیر این نظریه و کاربرد آن در نظریه بهره برداری از منابع پایدار، کوششی می باشد جهت برقراری این موضوع که چگونه مخارج مصرفی واقعی مبتی بر بهره گیری از منابع طبیعی بایستی در طول زمان ثابت بماند. ثابت ماندن مخارج مصرفی واقعی در طول زمان مستلزم نگهداری و حفاظت از نهادهای تولید شامل سرمایه های تولید شده توسط بشر، منابع طبیعی، تکنولوژی و سطح آموزش( سرمایه بشر) می باشد.

در متون و نظریه های اقتصادی درآمدهای پایدار در یک اقتصاد صرف نظر از اینکه اقتصاد ملی مدنظر باشدیا اقتصاد شهری، مستقل از مقوله ی توسعه پایدار نیستد و اصولاً درآمدهای پایدار مستلزم وجود توسعه ی پایدار در یک اقتصاد می باشد از طرف دیگر توسعه پایدار در اقتصاد شهری ، بستگی بسیار شدید به چگونگی بهره گیری از امکانات و خدمات زیست محیطی و حفاظت از این منابع از قبیل بهره گیری از آب و هوا، آب، فضای سبز و کلیه امکانات و فضاهای شهری دارد.(شرزه ای ،1387،ص 24)

سایت منبع

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه