مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

کشاورزی

کشاورزی فعالیتی می باشد که در جریان آن گیاهان یا حیوانات اهلی با هدف تولید اقتصادی محصول، پرورش داده می گردد  (مدرسی ،1384،ص. 290)

کشاورزی به فعالیت اقتصادی عمده ای گفته می گردد که مبتی بر زراعت، پرورش دام و مرغان و باغداری می باشد.بر این پایه می توان کشاورزی را در برگیرنده مجموعه ای از فعالیتهای اقتصادی خواند که هدف از آن تهیه نیازهای خوراکی جامعه و تولید اولیه کشاورزی برای دیگر بخش های تولیدی مانند صنعت می باشد. در زمینه گسترده تر، بخش کشاورزی علاوه بر موردهای پیش گفته ، جنگلداری ، زنبورداری، ماهیگیری، پرورش ماهی و میگو را نیز در بر میگیرد. (رزاقی، ،1380 ص122)

 

12-2-تعریف ضرایب همبستگی

باتوجه به بکارگیری این روش درتجزیه وتحلیل داده های پژوهش تبیین این ضریب ضروری می نماید :

ضریب همبستگی شاخصی می باشد ریاضی که  جهت و مقدار ارتباط ی بین دو متغیر را توصیف می ‌کند. ضریب همبستگی در ارتباط با توزیع های دویا چند متغیره به کار می رود .بهره گیری ازاین ضریب درترکیب باروش گاتمن بسیارموثرخواهدبود.
اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم  یا زیاد شدن یکی دیگری هم کم یا زیاد گردد به گونه ای که بتوان ارتباط آنها را به صورت یک معادله بیان نمود گوییم بین این دو متغیرهمبستگی هست.
نمودار پراکنش یا دیاگرام پراکندگی بهترین تصویر برای نشان دادن همبستگی بین دو متغیر می باشد .
برای سنجش همبستگی ضرایب گوناگون به کار می رود که مهمترین آنها ضریب همبستگی ساده پیرسون ، ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب همبستگی کندال می باشد:

– اگر هر دو متغیر با مقیاس رتبه ای باشند از شاخص تاو-  کندال بهره گیری می کنیم.

– اگر هر دو متغیر با مقیاس نسبتی و پیوسته باشند از ضریب همبستگی پیرسون بهره گیری می گردد .

– اگر هر دو متغیر با مقیاس نسبتی و گسسته باشند از ضریب همبستگی اسپیرمن بهره گیری می گردد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    سایت منبع

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه