مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

برای ترکیبی از انواع متغیرها از هر دو نوع شاخص همبستگی بهره گیری میشود در صورت عدم تفاوت فاحش بین آن دو شاخص می توان مقدار گزارش شده را پذیرفت ، اگر تفاوت چشمگیر بود مقداری که قدر مطلقش کوچکتر می باشد را می پذیریم.در مطالعه اندازه و نوع ارتباط بین دو متغیر بر حسب این که دو متغیر از چه رده ایی باشند یکی از سه ضریب همبستگی زیر مورد بهره گیری قرار می گیرد :
ـ ضریب همبستگی خطی پیرسن

ـ ضریب همبستگی کندال

– ضریب همبستگی اسپیرمن

ضریب همبستگی خطی پیرسن ، اندازه ارتباط خطی دو متغیر کمی را می دهد. ضریب همبستگی کندال ، اندازه ارتباط بین دو متغیر  رتبه ای و اسمی را می دهد .از ضریب همبستگی اسپیرمن برای تعیین اندازه ارتباط  بین دو متغیر رتبه ایی بهره گیری می گردد .

آزمون ضریب همبستگی : در بسیاری از موارد در انجام مطالعات تحقیقاتی به دنبال مطالعه ارتباط دو متغیر تصادفی می باشیم که هیچ کدام را نمی توان به عنوان علت برای دیگری انتخاب نمود. در اصل برای مطالعه اندازه هماهنگی میان دو متغیر به دنبال شاخصهایی می گردیم که در اصل دو ویژگی زیر را داشته باشند:1 ـ به واحد دو جامعه وابسته نباشد 2 ـ کراندار باشد. به گونه مثال در تحولات اقتصادی به دنبال ارتباط میان تقاضای نفت خام در برابر تقاضای طلا می باشیم. یا در مطالعه تحولات اجتماعی به دنبال  ارتباط درآمد سرپرست خانواده و اندازه تحصیل فرزندان می باشیم و مثالهایی همانند این…

مجموعه اطلاعات (داده های) موجود در انجام یک آزمون همبستگی که شامل اندازه های بدست آمده از دو متغیر X و  Y  می باشند را می توان به صورت یک نمونه تصادفی دو متغیره (Xn ,Yn) ، ………….،  (X1 ,Y1) بیان نمود.

سایت منبع

مطالعه ارتباط بین متغیرها بوسیله « تحلیل همبستگی » (  ( Analysis Correlation  انجام می گردد. که بیانگر وجود یک ارتباط خطی بین دو متغیر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه