عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

زمین شناسی

هدف از مطالعه تشکیلات زمین شناسی محدوده شاهرود مطالعه سازندهای موجود از جهت ذخیره سازی   آبها، امکان استحصال آب، میز ان ظرفیت باربری و سنجش پایداری زمین در ارتباط با بهینه سازی بافت فرسوده شهر می باشد.

در این منطقه قدیمی ترین سازندها از سنگ های پالئوزوئیک تاآبرفت های کواترنری هست. آبرفت های حاصل از تجزیه و تحلیل سازندهای پالئوزوئیک به علت دانه درشتی، ذخایر قابل توجهی از آب های زیرزمینی منطقه را دارا هستند.از سازندهای دوران ، ژوراسیک تحتانی و فوقانی نظاره می گردد که اولی شامل ماسه سنگ و شیلهای رنگین ذغال دار بوده و دومی شامل آهک های شیری رنگی می باشد که گسترش این سری در جنوب و جنوب غربی دشت بسطام و غرب دشت شاهرود باعث شده که در این منطقه ذخایر آب زیرزمینی قابل ملاحظه ای موجود باشد.

از سازندهای دوران سوم، کنگلومرای قاعده ای قرمز رنگ که در مجن نظاره شده و گسترش آن در غرب دشت مرجان و شرق دشت شاهرود می باشدکه وجود عوامل شور کننده و تبخیری این سری از سازندها، شوری و خرابی آب های زیرزمینی را باعث شده می باشد.

از رسوبات کواترنری(دوران چهارم) آبرفتهای قدیم و جدید آن به صور مختلف در منطقه پیدا نمود می گردد و تپه های لسی که با ساقه، برگ، دانه و ریشه گیاهان در دشت شاهرود و میامی پوشیده و وسعتی برابر چندین کیلومتر مربع دارد. در شمال غربی شهر شاهرود توده هایی از سنگ های آذرین مربوط به دوره ائوسن و در شمال شرق شاهرود، سیاه کوه با سنگ های آتشفشانی آندزیتی هست.

2-3-3-  ژئومرفولوژی

اراضی مطالعه شده در سه واحد فیزیوگرافی به تبیین ذیل قرار گرفته اند .

  • دشت های دامنه ای مرتفع
  • مخروط افکنه های سنگریزه دار آبرفتی و واریزه ای
  • دشت های آبرفتی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • سایت منبع

  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه