مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

–  تحولات جمعیتی شهرستان شاهرود

در آبان ماه 1385، جمعیت شهرستان234825نفر بوده می باشد که از این تعداد 67.2درصد در نقاط شهری و  32.8 درصد در نقاط روستایی سکونت داشته و بقیه غیر ساکن بوده‌اند.

متوسط رشد سالانه جمعیت شهرستان شاهرود طی دهه 75-1365 معادل 46/1 درصد بوده می باشد . این اندازه برای ده سال 85-1375 ، 1 درصد گزارش شده می باشد . شهرستان شاهرود در رده سوم رشد جمعیتی استان قرار دارد .

سایت منبع

متوسط رشد سالانه جمعیت شهری شهرستان مذکور در ده سال 75-1365معادل 63/3 درصد بوده می باشد . این مقدار در طی دهه 85-1375 به 95/1 درصد رسیده می باشد که بیشترین رشد شهری مربوط به شهرشاهرود می باشد.

شهر شاهرود در اولین سرشماری به سال 1335 دارای 17058 نفر جمعیت  بوده و این رقم در آخرین سرشماری که در سال 1385 انجام شده می باشد به 132379نفر رسیده می باشد. بعضی ویژگیهای جمعیتی شهر شاهرود در جدول (4-3) آورده شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جمعیت شهر شاهرود با متوسط نرخ رشد سالانه6.07 درصد در سال 1345 کمی کمتر از دو برابر جمعیت سال 1335 بوده می باشد. نرخ رشد جمعیت طی کلیه دوره ها طریقه نزولی داشته اما با این حال نرخ رشد جمعیت از نرخ رشد طبیعی آن بیشتر می باشد که نشانه ورود مهاجران زیاد به شهر می باشد. جمعیت شهر شاهرود طبق سرشماری 1365 برابر با 78950 نفر بوده که با متوسط نرخ رشدی معادل2.8 درصدی، در سال 1375 به عدد 104765 نفر رسیده می باشد.براساس آخرین سرشماری نیز جمعیت شهرشاهرود با افزایش زیادی معادل48/12درصد سالیانه بوده ودرحال حاضر 132379نفردرسال 1385 می باشد.

(جدول 4-3)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه