عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

تجزیه وتحلیل داده ها فرآیندی چندمرحله ای می باشد که طی آن داده هایی که ازطریق بکارگیری ابزارها جمع آوری درنمونه (جامعه )آماری فراهم آمده اند، اختصار ،کدبندی ودسته بندی و…….ودرنهایت پردازش می گردندتازمینه برقراری انواع تحلیل ها وارتباط ها بین این داده ها بمنظورآزمون فرضیه ها فراهم آید.دراین فرآیندداده ها هم ازلحاظ مفهومی وهم ازجنبه تجربی پالایش می شوند.تکنیکهای گوناگون آماری تأثیر بسزایی دراستنتاج ها وتعمیم ها به عهده دارند.اگرچه فرآیندهای تجزیه وتحلیل باتوجه به نوع پژوهش ،مساله پژوهش ،ماهیت فرضیه ها ،نوع نظریه سازی ،ابزاربکاررفته برای جمع آوری اطلاعات ،… متفاوت هستند اما درانواع شیوه های آماده سازی داده ها برای تجزیه وتحلیل مراحل مشترکی وجوددارد که به آنها درزیر تصریح می گردد :

الف : آماده سازی متغیرها

اغلب اوقات داده ها دقیقاًبصورتی که لازم می باشد گردآوری یا کدگذاری نمی شوند ،پس بایدبرای مقاصدی که درنظرداریم تنظیم شوند .درآماده سازی داده ها دوجنبه مهم وجوددارد .قبل از شروع کارباید بدانید واقعا ًباداده ها چه می خواهیدبکنید چه نوع برنامه کامپیوتری دراختیاردارید وچه مشکلاتی ممکن می باشد بروز کند.اعم ازاینکه داده ها بصورت دستی ازبرگه ها وارد شودیامستقیماًدرحافظه کامپیوترریخته گردد، معمولاًداده ها رابصورت ماتریس باستونی ازمتغیرها وردیفهایی مربوط به مشاهدات برای هرنفر یاهرواحد واردمی کندواصطلاحاًبه آن ماتریس داده ها می گویند.منظورازکدبندی ،تعریف طبقاتی وتعیین یک نمره به هرطبقه می باشد.

ب: کدگذاری مجدد متغیرهای موجود

ج:اختصار سازی داده ها

د:تجزیه وتحلیل (برای آشکارسازی روابط وبررسی نتایج )(خاکی ،1387، ص 305)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سایت منبع

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه