عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه بودجه شهرداری شاهرود  سال 1388 :

به موجب قوانین و مقررات موجود ، بودجه شهرداری ها بایستی در دو بخش جاری و عمرانی به مصرف برسد.

1-2-4- اعتبارات جاری

کل هزینه های جاری شهردار شاهرود که بخشی از خدمات اداری و شهری را شامل می گردد در سال 1388 به رقم 81.488 میلیون ریال بوده می باشد.

– اجزای بودجه جاری :

– فصل اول: هزینه های پرسنلی در سال 1388          31089500 هزارریال

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– فصل دوم: هزینه های اداری در سال 1388           6282500  هزار ریال

– فصل سوم: هزینه های سرمایه ای در سال 1388      1162500 هزارریال

سایت منبع

– فصل چهارم: هزینه های انتقالی در سال 1388     28457574 هزار ریال

 

 

 

فصل اول هزینه های پرسنلی، حقوق و مزایای کارکنان ثابت، رسمی و مامورین انتظامی را تامین می کند. این دسته از کارکنان( کارگر و کارمند) به صورت مستقیم با شهرداری شاهرود قرارداد استخدامی دارند و یا به صورت مأمور رسمی در این سازمان خدمت می کنند.

فصل دوم هزینه های اداری : افزون بر تأمین هزینه های اداری شهرداری که هزینه های روزمره و نگهداری نظام اداری را در برمی گیرد، به اموری از قبیل آموزش کارکنان نیز می پردازد. در این فصل بیشترین بخش هزینه ها مربوط به خدمات قراردادی ازجمله  نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و تا سسیات، نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسائط نقلیه، هزینه جشن و پذیرائی و سوگـــواری و افطا ر، (حق ا لجلسه-الوکا له-ا لتدریس-ا لزحمه-ا لمشاوره-حق الثبت حسابرسی ) وتهیه مطا لب آموزشی وهزینه های مربوطه می باشد.

فصل سوم هزینه های سرمایه ای: اعتبار  این فصل به 1162500 هزار ریال می رسد و ارقام درج شده در این فصل، مربوط به حقوق انتفاعی، نگهداری مکان ها، ماشین آلات و تأسیسات و تأمین لوازم مصرف نشدنی اداری بوده می باشد.

فصل چهارم هزینه های انتقالی: عمده ترین رقم درج شده در این فصل ، به کمک ها اختصاص یافته که شامل کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی به مبلغ 22,800,643 هزار ریال و کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی به مبلغ 823,832 هزار ریال می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه