مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

مجموعه اداری شهرداری از دو جزء تشکیل شده می باشد.

الف – شوراها یا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکرد بخش اجرایی شهرداری می باشد. شوراها یا انجمن شهر به گونه مستقیم به وسیله مردم انتخاب می شوند.

ب- دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را بر عهده دارد که به موجب قانون برعهده شهرداری می باشد. مسئولیت اجرایی شهرداری، بر عهده شهردار می باشد که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ( توسط شورای شهر) برگزیده مردم می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از آن جا که طبق تعریف، شهرداری مسئول مدیریت شهر می باشد، در ادامه به مقصود تدقیق فضای مفهومی شهرداری، مفهوم واژه مدیریت شهری مورد مطالعه قرار می گیرد.

مدیریت شهری از تنوع و تا حدی ابهام مفهومی برخوردار می باشد. گاه مدیریت شهری همان اجرای سیاست یا مدیریت عمومی در عرصه شهر تلقی شده و زمانی دیگر به کلیه فعالیتهایی اطلاق شده می باشد که برای نیل به توسعه شهر انجام می گردد. از دیدگاه بانک جهانی ، مدیریت شهری؛ رهیافتی تجاری مانند می باشد که ممکن می باشد بهره گیری از وامها را کارآمد و موثرتر کند.

از نظر (UNCHS ) مدیریت شهری به گونه کلی به عنوان الگویی برای مدیریت و توسعه سکونتگاههای شهری، اعم از شهرهای کوچک و بزرگ و مادر شهرها مطرح می گردد و همه بازیگران فعال در امور شهری نظیر شرکتهای خصوصی، مجامع غیر دولتی، مجامع مدنی و دیگر افراد و گروههایی که در شهر، کار و زندگی می کنند را در بر می گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

سایت منبع

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه