مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

نظام مدیریت شهری از دیدگاه سیستمی عبارتست از: « یک سازمان گسترده متشکل از تمام عناصر و اجزای رسمی و غیر رسمی ذی ربط و موثر در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی حیات شهر با هدف اداره، هدایت، کنترل و توسعه همه جانبه و پایدار شهر مربوطه»

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این مفهوم، مدیریت شهری از نوع سیستمهای باز و بسیار پیچیده انسانی و اجتماعی می باشد که با عناصر و روابط بسیار متنوع و متعدد مواجه می باشد. داده های این سیستم  خواسته های دولتی و شهروندان می باشد و ستاده های آن توسعه کمیت و کیفیت زندگی شهری … مدیریت شهری بایستی تمام سیستم های شهری اعم از فضای کالبدی و عملکردی آن را تحت پوشش قرار دهد و لذا دارای ماهت سازمانی توأمان چند عملکردی ( سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا ) چند سطحی می باشد. (کاظمیان ورضوانی نوید ،1381 ، صص53-55)

 

علی رغم تنوع مفهومی مدیریت شهری که ناشی از تنوع نگرشهای موجود می باشد، می توان اصول زیر را از این تعاریف استخراج نمود:

  • گستردگی و پیچیدگی مفهوم مدیریت شهری آن چنان می باشد که به هیچ وجه نمی توان شهرداری را معادل مدیریت شهری دانست. مدیریت شهری مترادف می باشد با همه بازیگران عرصه شهر و تأثیر شهرداری به عنوان هسته مرکزی مدیریت شهر، هدایت، نظارت، راهبری و جلب مشارکت سایر بازیگران.
  • مدیریت شهری ، جامع نگر می باشد و تمام عرصه های عملکردی و کالبدی شهر رادر بر می گیرد.
  • اهداف توسعه شهر معرف مهمترین مسائل و فرصتهای مورد توجه مدیریت شهری می باشد. این اهداف برای ارزیابی کارایی و تاثیر مدیریت نیز کاربرد دارد و از سوی دیگر تعیین کننده وظایف مدیریت شهری و شهرداری می باشد. به عنوان مثال ، اگر توسعه اقتصادی ، اجتماعی در اولویت باشد، اقدامهای اصلی که بایستی برای بهبود شرایط زندگی شهروندان بر مبنای این هدف انجام گردد، از زمانی که توسعه کالبدی در اولویت باشد، متفاوت خواهد بود.
  • مدیریت شهری تنها در پی دست یابی به اهداف نیست؛ بلکه مستلزم انجام اقدامهای لازم برای تداوم و استمرار اثرات دستیابی به اهداف نیز میباشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

سایت منبع

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه