عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

تأثیر افزایش جمعیت و رشد شهر نشینی

سایت منبع

افزایش نیاز به خدمات عمومی در فرآیند شهرنشینی همراه با رشد جمعیت به عنوان یک عامل مهم در رشد هزینه های شهرداری مطرح میگردد. مانند موارد عینی افزایش تقاضا برای خدمات عمومی ناشی از افزایش درآمد به افزایش اندازه زباله ایجاد شده با افزایش تقاضا برای اتومبیل و در نتیجه خیابان و جاده تصریح نمود. . بدیهی می باشد که با رشد درآمد سرانه درشهرها تقاضا برای خدمات و کالاهای عمومی افزایش م ییابد و در نتیجه افزایش هزینه های عمومی را طلب می نمای

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-2- اثرات انتظاری و تظاهری (Expectations and Demonstration Effects)

عامل دیگری که در افزایش تقاضا برای خدمات شهری مؤثر می باشد افزایش انتظارات جامعه شهری برای  بر خورداری از خدمات عمومی مناسب تر می باشد که این خود تحت تأثیر افزایش آگاهی جامعه شهری در کشورهای در حال توسعه از وضعیت و کیفیت خدمات ارائه شده در کشورهای پیشرفته می باشد، این آگاهی که در ادبیات  توسعه به  اثر تظاهری شناخته می گردد و  موجب گردیده می باشد  که مسئولین شهری  در کشورهای در حال توسعه برای افزایش و بهبود کیفیت  خدمات  شهری تحت فشار قرار گرفته و در نتیجه هزینه ها افزایش یابد. قابل توجه می باشد که این عوامل در بعضی از زمینه ها مانند بهره گیری از اتومبیل شخصی به گونه نسنجیده افزایش یابد و در نتیجه فشار زیادی بر بودجه شهرداری ها برای ارائه خدمات جنبی و مکمل آن مانند احداث پارکینگ و خیابان  و  پلها  وارد گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه