عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

دلیل این مدعا این می باشد که احداث مجتمعهای تجاری خدماتی نیز با مشارکت شهرداری توسط بخش خصوصی درچندنقطه شهر و هتل پارامیدا با سرمایه گذاری بخش خصوصی واستفاده از تسهیلات بانکی درسالهای 1385 و1386 احداث شده می باشد که تأثیر بسزایی در افزایش درآمدهای شهرداری دربخش عوارض ومالیات برارزش افزوده  واز همه مهم تر افزایش اشتغال زایی درشهرداشته می باشد .

باتوجه به سهم بالای بخش صنعت دراخذ تسهیلات بانکی در 5سال اخیر می توان ادعا نمود که درصورت افزایش رونق این بخش وتصویب حریم شهر بگونه ای که شهرک صنعتی داخل حریم قرار گیرد به تناسب آن سهم عوارض وصولی ومالیات براارزش افزوده واریزی به شهرداری نیز افزایش می یابد . شهرک صنعتی شاهرود  باتعداد 59واحدصنعتی فعال در6کیلومتری شهرشاهرود ودرمسیرجاده دامغان ودرصورت قرارگیری آن  درحریم شهر درصورت سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش صنعت می توان انتظارداشت درآمدهای پایدارشهرداری نیز افزایش یابد.(درحال حاضر حریم شهرشاهرود تصویب نهایی نشده می باشد )

سایت منبع

سهم نزدیک به صفر تسهیلات بانکی وبموازات آن سرمایه گذاری بخش خصوصی درسالهای بعداز 1386 حاکی ازآن می باشد که علیرغم تأثیر موثر مشارکت بخش خصوصی درافزایش درآمدهای پایدار، شهرداری شاهرود نتوانسته می باشد درسالهای اخیرنسبت به جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی اقدام نماید وصرفا درحدتصویب عناوین پروژه وپیشنهادات مصوب شورا وشهرداری باقیمانده می باشد .باتوجه به کلیه مطالب پیش گفته فرضیه دوم پژوهش نیز اثبات می گردد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه