مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

باتوجه به مطالعه تغییرات درآمد ناشی از عوارض نوسازی ساختمانها درطی دوره مورد مطالعه (نمودار شماره 5-4)، می توان گفت طریقه روبه رشد این قلم درآمدی بعنوان درآمد نزدیک به پایدار قابل تامل خواهد بود .درصورت انجام تمهیدات لازم می توان به افزایش سهم این بخش از درآمد درشهرداری شاهرود امیدواربود

دردوره موردمطالعه (1375-1388)سهم عوارض بر مازاد تراکم از محل درآمدهای ساختمانی وصولی شهرداری  به اندازه 20/42 درصد و پس از آن عوارض برپروانه های ساختمانی با 94/20درصد بیشترین مقدارراداشته اند .لیکن بامقایسه نمودارهای تغییرات دو منبع درآمدی ناشی از عوارض ساختمانی وفروش تراکم نظاره می گردد ضریب تاثیر درآمد ناشی از عوارض نوسازی از رکودبازارمسکن بسیار ناچیز بوده وهمواره طریقه صعودی دارد برعکس آن با مطالعه نمودار تغییرات درآمدناشی از مازاد تراکم نظاره می گردد به تناسب بازار ساخت وساز مسکن ویا قوانین سالیانه این ارقام تحت تاثیر قرارگرفته ولذا فرض اول مبنی بر تلقی درآمد ناشی از عوارض عمومی بعنوان یکی از اقلام درآمدی پایدار مورد تایید قرار می گیرد .چنانچه با روش پیرسون نیز درفصل 4 مشخص گردید ضریب همبستگی مالیات برارزش افزوده با عوارض ودرآمدهای کل شهرداری بسیار زیادبوده ونزدیک یک می باشد وبهمین جهت می توان ادعا نمود که مالیات برارزش افزوده نیز علاوه برعوارض ازدرآمدهای پایدار شهرداری به شمار می رود .

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لیکن بایستی برای افزایش سهم این قلم درآمدی موارد ذیل مدنظر قرارگیرد :

سایت منبع

با در نظر داشتن اینکه  وصول این عوارض تا حدود زیادی سهل الوصول تر از سایر عوارض می باشد. پس کوشش زیر مجموعه شهرداری در اخذ درآمد زیاد موثر نمی باشد.

– برای وصول عوارض دیگر مطالعه جامعی صورت نگرفته می باشد ( نیازی دیده نشده می باشد )

– استراتژی مشخصی برای وصول عوارض دیگر وجود ندارد.

– توجه بیش از حد به بعضی عوارض نظیر عوارض ارزش افزوده تراکم موجب توجه کمتر به سایر عوارض شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه های ارشد