عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

با در نظر داشتن محدودیت اعتبارات دولتی و تنوع نیازهای کشور، تسهیلات بانکی و بهره گیری از سرمایه های بخش خصوصی در کنار بودجه های دولتی می تواند تأثیر موثری در پیشرفت استان داشته باشد. تلفیقی از بودجه های دولتی، تسهیلات بانکی و سرمایه بخش خصوصی می تواند بستر مناسبی را برای اجرای پروژه های مختلف فراهم کند. با جذب سرمایه گذار و ارایه تسهیلات بانکی می توان پروژه های بسیار زیادی را در استان اجرا نمود که در این صورت به بودجه های کلان دولتی نیازی نخواهد بود.

براساس جدول (7-4) نظاره می گردد 61درصد شاغلین درسال 1385 دربخش خدمات درشهرشاهرود فعالیت می کنند که درمقایسه با بخش صنعت وکشاورزی رتبه اول را بخوداختصاص داده می باشد .باتوجه به این مهم که بخش کشاورزی غالبا دراطراف شهرشاهرود وخارج از حریم شهر انجام می شود لذاباتوجه به ماهیت شهرشاهرود وقرارگیری آن درمسیراصلی تهران – مشهد ، سرمایه گذاری دربخش خدمات صورت خواهدگرفت .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

باتوجه به بررسیهای انجام شده ، معمولا مشارکت بخش خصوصی دربخشهای مختلف اقتصادی (خدمات ، کشاورزی وصنعت )بااخذتسهیلات بانکی انجام می شود .ازآنجاکه اخذاین تسهیلات عموما درکارگروه اشتغال وزیرنظر دفترهماهنگی اموراقتصادی استانداری انجام می شود،  لذا منبع اطلاعاتی مطمئنی برای مطالعه عملکرد بخش خصوصی ازاین طریق فراهم گردید .

براساس اطلاعات موخوذه از دفترهماهنگی اموراقتصادی استانداری ،درخصوص ارائه تسهیلات بانکی از سال 1384 تا پایان سال 89 در شهرستان شاهرود بیشترین تسهیلات ارائه شده به بخش صنعتی به مبلغ 707.761 میلیون ریال می باشد و پس از آن در بخش خدماتی  به مبلغ 103.634 میلیون ریال و بخش کشاورزی نسبت به بقیه تسهیلات کمتری را دریافت داشته می باشد.(جدول 9-4)

ماخذ: محاسبات نگارنده ، 1389

نمودار شماره (9-4) نشانگر تسهیلات ارائه شده از سوی بانکهای مختلف استان از سال 1384 تا پایان سال 1388 در شهرستان شاهرود را نشان می دهد. همانطور که از نمودار شماره (10-4) پیداست کشاورزان در سالهای1385 و 1386 بالاترین مقدار تسهیلات را از بانکها دریافت داشته اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه