عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

شهر، پدیده‌ای پویا و تغییرپذیر می باشد که براساس اندازه تحولات وارده و همسازی فرایندهای درونی خود با آن، جریان توسعه را طی می کند. از مهمترین وجوه پایداری شهری، دستیابی به الگوی پایدار منابع اقتصادی برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی مورد نیاز شهر می باشد که امکان سرمایه‌گذاری در نظام زیرساخت‌های توسعه‌ای شهر و هم‌چنین خدمات رفاهی مورد نیاز را فراهم می‌آورد. در الگوی تأمین منابع مالی سنتی مدیریت شهری، اکثراً منابع سریع و قابل حصول و ناپایدار، منبع اصلی تأمین نیازهای مالی دستگاه‌های مدیریت شهری قلمداد می گردد که نمونه‌ی بارز آن را در حوزه‌ی مدیریت شهری کشور – در فروش تراکم و نیاز بسیار جدی شهرداری‌ها به منابع دولتی – می‌توان دید. انتقادی که در جریان تولید درآمدهای ناپایدار مالی، به حوزه‌ی مدیریت شهری وارد می گردد، ناتوانی دستگاه‌های متولی مدیریت شهری از جذب و تولید سایر منابع قابل استحصال می باشد که به دلیل وابستگی زیاد شهرداری‌ها به منابع ناپایدار و غیرمشارکتی مردم و نهادهای عملکردی شهر، باعث می گردد با اندک تغییرات ایجاد شده در سیاستگذاری‌های ملی و تحولات مالی دولت، به شدت بر آنها تأثیر بگذارد. با در نظر داشتن مطالب فوق مطالعه مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها بخصوص روشهای ایجاد منابع مالی پایدار در شهرداری ها جهت توسعه و عمران شهری ضروری بنظر می رسد . در این پژوهش با در نظر داشتن جایگاه جغرافیایی شاهرود و قرارگیری آن درمسیر تراتزیتی تهران – مشهد،  کوشش شده می باشد با بهره گیری از گردآوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات موجود ، روشهای تامین منابع مالی و درآمدی شهرداری شاهرود مورد مطالعه قرار گیرد .بنظر می رسد بهره گیری بهینه از قانون عوارض نوسازی و عمران شهری به عنوان منبع درآمدی پایداردرکنارمشارکت مردمی شرایط استقلال این شهرداری  را فراهم می‌نماید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن
  • سایت منبع

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه