مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

وابستگی این دو یعنی افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی وافزایش درآمدهای شهرداری باروش پیرسون نیزآزمون گردید ومشخص گردید  ضریب همبستگی تسهیلات بخش خدمات با عوارض ومالیات برارزش افزوده ودرآمدکل شهرداری ارتباط مستقیم ومثبت داشته می باشد .براساس جدول 10-4 نیز استنباط می گردد همبستگی تسهیلات اعطایی با مالیات برارزش افزوده ازمابقی آیتم های درآمدی بیشتربوده ونشانگراین مسئله می باشد که مشارکت وسرمایه گذاری بخش خصوصی روی این آیتم درآمدی اثر مثبت وافزایشی دارد . باتوجه به مطالب فوق مشخص می گردد سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر موثری برافزایش درآمدهای پایدارشهرداری شاهرود دارد.

براساس جدول (7-4) نظاره می گردد 61درصد شاغلین درسال 1385 دربخش خدمات درشهرشاهرود فعالیت می کنند که درمقایسه با بخش صنعت وکشاورزی رتبه اول را بخوداختصاص داده می باشد ، لیکن ارائه تسهیلات بانکی  از سال 1384 تا پایان سال 89 در شهرستان شاهرود بیشترین تسهیلات ارائه شده به بخش صنعتی به مبلغ 707.761 میلیون ریال می باشد و پس از آن در بخش خدماتی  به مبلغ 103.634 میلیون ریال و بخش کشاورزی نسبت به بقیه تسهیلات کمتری را دریافت داشته می باشد. همانطور که از نمودارهای شماره ( 10-4 )  ، (11-4) و( 12-4 )استنباط می گردد بیشترین تسهیلات ارائه شده در بخش های خدمات و کشاورزی سالهای 1385 و 1386 بوده و در بخش صنعت سال 1385 بیشترین تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده می باشد و پس از آن اندازه تسهیلات کاهش داشته می باشد.

ازطرفی با سنجش درآمدهای وصولی شهرداری شاهرود نظاره می گردد درسالهای (84و85) با در نظر داشتن رکودبازار مسکن جمع درآمدهای وصولی نسبت به سالهای 82 و  83 کاهش داشته می باشد که پس از برطرف شدن معضل مسکن وشروع بکار انبوه سازان این اندازه درسالهای بعدی رشد یافته بطوری که  در سال 86 به 119 و در سال 1387 به 131 میلیارد ریال رسیده می باشد .( نمودار شماره 1-4)

اطلاعات واصله ازشهرداری شاهرود نیز بیانگراین مدعاست که بعداز سال 1386 سرمایه گذاری بخش خصوصی درشهرشاهرود صورت نگرفته می باشد .لذابامقایسه نمودارسنجش درآمد شهرداری وروندنزولی ارائه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی خصوصا دربخش خدمات که بیشترین درصد شاغلین شهرشاهرود را بخود اختصاص می دهد(جدول7-4) نشانگر این مهم می باشد که افزایش درآمدهای شهرداری درسالهای اخیر ناشی از سرمایه گذاری ویامشارکت بخش خصوصی نبوده وصرفا ازطریق درآمدهای ساختمانی ناشی از مازادتراکم واخذعوارض نوسازی بوده می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • سایت منبع

  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه