عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

– توانمندی درآمدی در نواحی گوناگون شهر نابرابر بوده و به این دلیل که بودجه مناطق از یکدیگر مستقل می باشد، مناطق با بافت جدید و مناسب با داشتن درآمدهای بیشتر طریقه توسعه بیشتری را دارند و مناطق دیگر توسعه کمتری به لحاظ محدود بودن منابع درآمدی داشته اند.

– اتکای درآمد به ساخت و سازهای شهری موجب نداشتن برنامه صحیح، هدفمند و متناسب با سایر برنامه های عمرانی و توسعه شهری شده و امر برنامه ریزی بلند مدت و سیاست گذاری را با مشکل مواجه کرده و درآمدزایی در شهرداری مهمتر از مدیریت صحیح و نظارت برنامه های بر ساخت و ساز شهری شده می باشد.

 

 

 

2-1-5-آزمون فرضیه دوم:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای اثبات این فرضیه اندازه سرمایه گذاری بخش خصوصی درشهرشاهرود به تناسب تسهیلات دریافتی دربخشهای مختلف خدمات ،کشاورزی وصنعت بعنوان یک مستند قابل مطالعه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت . فعالیتهای زیرگروه بخش خدمات ، کشاورزی وصنعت  درفصل 2 کاملا تبیین داده گردید .

ازطرفی باتوجه به مطالعه تغییرات درآمد ناشی از عوارض نوسازی ساختمانها درطی دوره مورد مطالعه (نمودار شماره 5-4)، می توان گفت طریقه روبه رشد این قلم درآمدی بعنوان درآمد نزدیک به پایدار، ارتباط تنگاتنگی با سرمایه گذاری بخش خصوصی درخدمات داشته بطوری که باروند افزایش سرمایه گذاربخش خصوصی درسالهای 1385 و1386 (جدول شماره9-4 ) درحد 5برابر سال قبل  ، افزایش  3برابر عوارض نوسازی دردرآمدهای شهرداری شاهرود (جدول 5-4)درهمین دوسال نسبت به سنوات قبل نظاره می گردد .طریقه روبه رشد این دو نشان می دهد که تابع عوامل محیطی (رکودبازارمسکن وساخت وساز) نبوده ولذا می توانند هردو عامل درکنارهم بعنوان درآمدهای پایدارشهرداری شاهرود تلقی گردند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • توجه موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
  • سایت منبع

  • شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
  • چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
  • مطالعه اندازه مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود طریقه آن

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه